Nedir.Org*
Soru Sor
Zeus

Sosyal Statü Ve Roller Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Statü Nedir


İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.

Statü Çeşitleri


1. Verilmiş (edinilmiş) Statü


Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . .

2. Kazanılmış Statü


Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür. Örneğin, anne, baba, öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir.

Sosyal Prestij (İtibar)


Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statü, doktorun sevilmesi, aranması durumuna prestij denir.

3. Anahtar (Temel) Statü


Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar statü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar statü niteliği taşır.

Statünün Özellikleri


1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.
2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazanılır.
3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.
4. Her statü belli kurallara bağlıdır.
5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır.
6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

Rol Nedir


Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına rol denir. Kişinin her taşıdığı statüye göre bir çok rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Statünün dinamik yönüdür. Bir kimse hem öğretmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir.

Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini kolaylaştırmasıdır. Ana okulu öğretmeni
Rol Çatışması: Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir. Örneğin, bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın evdekilere asker imiş gibi davranması.


2016-03-02 03:56:11 Sosyoloji

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Bağlantılı Yazılar
01 | Sosyal Grup

SOSYAL GRUPLAR:

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir.. - Devamını Oku..

02 | Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler: (İnsan bilimleri) İnsanları ve toplumu ilgilendiren konuları içeren dallar.

Örn: Sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi.

Sosyal Bilimlerin Tanımı I
İnsanın,.. - Devamını Oku..

03 | Sosyalleşme

Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.Birey sosyalleşme.. - Devamını Oku..

Sosyal Statü Ve Roller Resimleri

 • 3
  Sosyal Statü ve Roller 5 yıl önce
  Sosyal Statü ve Roller

Sosyal Statü Ve Roller Sunumları

 • 2
  Dosyayı Göster
  2 yıl önce
  toplumsal yapı sunusu slayt pptx
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÜNİTE 3: TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI

  2. Sayfa
  Bundan onbin yıl öncesinde yaşadığınızı hayal edin. O günkü aileniz, arkadaşlarınız, kültürünüz, yaşadığınız çevre ve kullandığınız aletleri düşünün. Şu anda içinde bulunduğunuz toplumun size sunduğu imkanlarla onları karşılaştırın. İki toplum arasında ne gibi farklar gözünüzün önünde canlanıyor? Kendinizi büyük İskender’le veya Kleopatra ile karşılaştırın. Birçok konuda sizin sahip olduğunuz teknolojik konforun ne kadarı onlarda vardı? Örneğin İskender, imparatorluğun diğer ucunda neler olduğunu görmek için aylarca at sırtında yolculuk yapmak zorundaydı. Benzer biçimde Kleopatra da sevgilisi Sezar’dan haber alabilmek için aylarca beklemek zorundaydı.

  3. Sayfa
  Bu örneklerin fazla abartılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak insanlık geçen zaman içinde büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Günümüzün kapıcıları, işçileri ve öğrencileri geçmişin krallarında olmayan bir teknolojik konfora sahiptir. İnsanlık sürekli ivme kazanan bir değişim sürecinde yaşıyor. Bir toplum tipinden başka toplum tipine geçiş süreci kısalıyor.

  4. Sayfa
  TOPLUM En geniş anlamıyla toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Bir başka deyimle, insanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan, birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütünü toplumdur. Acaba bir toplumun varlığından söz edebilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir?

  5. Sayfa
  TOPLUM Bir toplumun varlığından söz edebilmemiz için;1. Ortak bir toprak parçasına sahip olunması,2. Belirli bir idare biçiminin benimsenerek ona uyulması,3. Ortak bir kültüre ya da yaşam biçimine sahip olunması gerekmektedir. Eğer bu şartlar karşılanmıyorsa bir toplumu oluşturan unsurlar eksik olduğu için, bir toplumun varlığından da bahsedilemez.

  6. Sayfa
  TOPLUMSAL YAPI Nasıl her organizmanın bir yapısı varsa, her toplumun da bir yapısı vardır. Bu yapı birbirleriyle ilişkili olan birtakım parçalardan oluşmuş bir bütündür ve herbir parçanın diğerinden bağımsız olarak yer aldığı tesadüfi olarak bir araya gelmiş insanlardan oluşmuş bir şey değildir.

  7. Sayfa
  TOPLUMSAL YAPIBir toplumun yapısı dediğimizde kastedilen nedir?Toplumsal yapı, toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür.Toplum ve toplumsal yapı kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?Toplumsal yapı, toplumun bir çerçevesidir ve bu çerçeve bizler doğmadan önce, insanların birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler tarafından tayin edilir. İnsanlar, belirli davranışları toplumsal yapıdaki yerlerine bağlı olarak öğrenmekte ve bunlara göre hareket etmektedir.İki toplumun farklı olduğunu ortaya koyarken ne gibi yapısal unsurlardan sözedebiliriz?

  8. Sayfa
  KÜLTÜR Kültür bizi saran insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır. Kültür, bizim etrafımızı saran ve çevreleyen bir zarf gibidir. İçinde yaşadığımız kültür bizi nasıl etkiler?Kültür kalıpları içerisinde öğrendiklerimizin tümü bizim gelecekte nasıl bir insan olacağımızı etkiler.

  9. Sayfa
  İnsanları anlamak için onların toplum içindeki yerlerini incelememiz gerekir. Özellikle belirgin bir toplumsal sınıf, kendini gelir düzeyi, eğitim ve mesleki saygınlıkla belirli eder. Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip oldukları, benzer gelir düzeyi, eğitim, yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçütleriyle toplumsal sınıf olarak tanımlanmaktadır. Sınıfsal ortam, bireylerin davranışlarını, fikir ve düşüncelerini etkilemektedir. TOPLUMSAL SINIF

  10. Sayfa
  STATÜ Statü bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Hepimizin günlük yaşamda çeşitli statüleri vardır. Örneğin; öğretim üyesi, yönetici, işçi, öğrenci gibi. Bireyin statüsü onun toplumda nereye uygun olduğunu ve kimlerle ilişki kuracağını gösterir. İnsanın doğduktan sonra, zamanla toplum içerisinde farklı sosyal konumlara sahip olmasını statü kavramı çerçevesinde nasıl açıklayabiliriz?

  11. Sayfa
  Bireyin sahip olduğu statü zamanla değiştiği gibi, birden fazla statüye de sahip olabilir. Ancak bu statülerden biri diğerlerine göre daha fazla önem taşır. Buna temel ya da master statü denir. Bu statü bireyin toplum içindeki kimliğini belirler. Örneğin; 36 yaşında evli ve iki çocuk babası bir öğretim üyesinin toplumda öne çıkardığı öğretim üyesi kimliği onun master statüsüdür. TEMEL (MASTER) STATÜ

  12. Sayfa
  EDİNİLMİŞ VE KAZANILMIŞ STATÜStatüler, edinilmiş (doğuştan) ve kazanılmış statüler olmak üzere ikiye ayrılır: Edinilmiş statüler, kişiye kendi talebine bağlı olmaksızın verilmiş olan statülerdir. Örneğin; kız, erkek, beyaz, zenci, genç..vb. Bu statüler üzerinde kişinin ya hiç etkisi yoktur ya da çok azdır. Buna karşılık kazanılmış statüler, kişinin kendi iradesi ve yetenekleriyle elde ettiği statülerdir. Örneğin; üniversite öğrencisi ya da öğretim üyesinin statüleri bu gruba girer.

  13. Sayfa
  ROL Belirli bir toplum içinde yer alan bireyler, üzerine aldıkları belirli rolleri yerine getirirler. Bu tıpkı bir tiyatro oyuncusunun sahnede canlandırdığı role benzer. Rol bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları bir oyundur. Rol ve statü kavramlarını nasıl ilişkilendirebiliriz?

  14. Sayfa
  Statü ve rol kavramları aynı madalyonun farklı iki yüzü gibidir. Her rolün bireyden bazı beklentileri ve ona verdiği bazı imtiyazları vardır, çünkü her rol bir statü ile ilgilidir.İnsanların toplumsal yaşamında rollerin önemi nedir?Roller insanların beklentilerini ortaya koymaları açısından önem taşırlar. Bireyler rol davranışlarını sergiler, bu rollerin bir araya gelip, kaynaşmasıyla toplum oluşur. Rollerin getirdiği sorumluluk toplumsal kargaşayı engeller.ROL

  15. Sayfa
  Toplumdaki statüler ve bunlara ilişkin yerine getirilmesi gereken rollerle ilgili bir örnek verelim:ROL Bay ÖrnekBabaArkadaşEşMemurRol ÇatışmasıÇocukların eğitimi ile ilgilenmekArkadaş grubu içinde yardımlaşmakAilesini maddi ve manevi olarak desteklemekİş yerindeki sorumluluklarını yerine getirmek

  16. Sayfa
  Burada çalışan bir erkek ailesine ilişkin sorumluluğu (rolü) ile işine ilişkin sorumluluğu (rolü) arasında kalabilir. Birine yönelik rolünü öne almak, diğerinin ihmal edilmesine yol açacaktır. Yani sık sık iki farklı statünün talep ettiği rol çatışacaktır. ROL

  17. Sayfa
  TOPLUMSAL GRUPLAR Toplumsal davranışlarımızın çoğu, gruplar içerisinde yer alır. Grup en az iki kişiden meydana gelen, benzer değer ve beklentilere sahip olan bireylerin düzenli etkileşimleri ile ortaya çıkan bir birleşmedir. Grup üyeleri benzer değer, norm ve beklentileri paylaşırlar.

  18. Sayfa
  Toplumsal Grupların Özellikleri:Gruplar birbirleriyle gerçek karşılıklı ilişkiler içinde bulunan davranışlarında da birbirlerini hesaba katan insanlardan oluşur.Ortak değerleri, kuralları, inançları vardır.Üyeleri arasında bir rol ve görev paylaşımı vardır. (Misyon)Sosyal denetim söz konusudur.SüreklidirlerGrup üyesi kendi varlığı ile üye bulunduğu grup arasında bir özdeşim kurar.Geleceğe dönük bir bakışı vardır (vizyon)

  19. Sayfa
  Toplum üyeleri, yaşamda kalabilmek için belirli ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin edici bir hayat standardına ulaşmak zorundadır. İşte her toplumda bu tür ihtiyaçları karşılamak üzere oluşmuş birtakım yapısal unsurlardan, kurumlardan bahsedilebilir. Kurum, toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur. TOPLUMSAL KURUMLAR

  20. Sayfa
  Toplumsal kurumlar denildiğinde neler sıralanabilir?Toplumda dokuz temel kurum tanımlanmaktadır. Bunlar; aile, din, hukuk, politik, ekonomik, eğitim, tıp, bilim ve askeri kurumlardır.Toplumsal kurumlar arasında merkezi olanı hangisidir?Toplumsal kurumları aralarındaki karşılıklı ilişkiler açısından bir araba tekerleğine benzetilebilir. Merkezde yer alan ve bireyin karşılaştığı ilk kurum olan AİLE bu tekerleğin göbeğidir. Tekerleğin parmaklıkları eğitim, din, siyasal ve ekonomik kurumlardır. Kurumların çevresinde ise toplum yer alır.TOPLUMSAL KURUMLAR

  21. Sayfa
  Sosyolojide toplumsal düzeni sağlayan kurumlar;

  22. Sayfa
  Toplumsal kurumların ne gibi temel özelliklerinden bahsedilebilir?Toplumsal kurumların dört temel karakteristiği vardır. Bunlar: Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir.Her toplumsal kurum diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içerisindedir ve birbirlerine bağlıdır.Toplumsal kurumlar zamanla birbirlerine bağlı olarak değişebilirler.Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur.TOPLUMSAL KURUMLAR

  23. Sayfa
  İnsanoğlu, tarihsel gelişmeyle birlikte birbirine benzemeyen binlerce toplum yeryüzünde yer almıştır. Bu gelişim sürecinde bilim adamları bu toplumların doğayı ve çevreyi değiştirmede kullandıkları teknolojinin çeşidine göre, şu şekilde ayırmaktadırlar; Avcı ve toplayıcı toplumlar, Göçebe ve çobanlık toplumları, Tarım öncesi toplumlar, Tarım toplumları, Endüstriyel toplumlar ve Endüstri sonrası toplumlar.Eskişehir Bölgesi İlkçağ dan itibaren birçok uygarlığın ve toplumun yaşadığı topraklardır. Friglere ve daha sonraki dönemlere ait eserler tüm bu uygarlıkların izlerini günümüze taşımaktadır.Bundan yüzyıllar önce, toplumsal yaşamın ilk biçimleri nasıldı? O dönemlerde insanlar nasıl yaşıyorlardı?TOPLUM TÜRLERİ

  24. Sayfa
  Avcı ve toplayıcı toplumlar yaşamlarının büyük bir kısmını hayvanları avlayarak, balık tutarak, yabani meyve ve bitkiler ile bal ve böcekleri toplayarak geçirirler. Basit bir teknoloji kullanırlar. Bu gruplar küçük ve dağınık olarak yeryüzünde yer alırlar ve nüfusları da 40 kişiyi geçmez. Her grubun geniş bir yaşam alanı vardır ve grup üyeleri arasında yoğun iletişim vardır. Bu tür toplumlarda en önemli kurum ailedir ve gruplarda akrabalık ilişkileri esastır. AVCI VE TOPLAYICI TOPLUMLAR

  25. Sayfa
  Avcı ve toplayıcı toplumlarda ortak kararlar nasıl alınıyordu?Bu toplumlarda politik kurumlar yoktur, bireyler eşittir. Her birey kabile reisliği yapabilir, kararlar grup tartışmaları sonucunda alınır. Bir yerleşim yerindeki av ve yiyeceğin tükenmesi durumunda başka bir yere gitmek zorunluluğu karşısında göç olgusu yoğundur. Zenginlik mal ve mülk sahipliği yok denecek kadar azdır. En büyük zenginlik olan bulunan yiyecek, bütün toplum üyeleriyle paylaşılır. Et genellikle bir prestij kaynağıdır. Kaynakların yetersiz olmasından dolayı, küçük de olsa bir eşitsizlik söz konusudur. Avcı ve toplayıcı toplumlarda toplumsal farklılaşma, yaş, cinsiyet ve aile kökeni gibi karakteristiklere göre oluşur.AVCI VE TOPLAYICI TOPLUMLAR

  26. Sayfa
  Bilindiği gibi ilk insan toplumlarının üyeleri avcı ve toplayıcıdırlar. Bu toplumlarda teknoloji zayıftır ve modern dünyada tanık olunduğu şekliyle, belirli bir ekonomi yoktur. Malların üretimi, dağıtımı ve tüketim işlemleri, aile içinde gerçekleşmektedir. Zamanla avcı ve toplayıcı toplumların gelişimi ile göçebe ve çoban toplumlar ortaya çıkmıştır.AVCI VE TOPLAYICI TOPLUMLAR

  27. Sayfa
  GÖÇEBE VE ÇOBANLIK TOPLUMLARI Yaklaşık on bin yıl önce, avcı ve toplayıcı toplumlar, daha çok toprağın kurak ve dağınık olduğu bölgelerde ortaya çıkan göçebe toplumlardır. Göçebe ve çobanlık toplumları yaşamlarını büyükbaş hayvan yetiştirerek ve çobanlık yaparak geçirirler. Bu toplumlar, yetiştirdikleri hayvanlara yeni otlaklar bulmak amacıyla göçebe bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle de materyal zenginlikleri, mal ve mülk sahipliği kısıtlıdır. Avcı ve toplayıcı toplumların teknolojileri ile karşılaştırırsak biraz daha gelişmiştir. Mallarını hayvanlarla taşırlar. Göçebe toplumlar, hayvanlarının süt, yün, kıl gibi her türlü yan ürününden faydalanırlar. Akrabalık son derece önemlidir. Göçebe toplumlar sürekli hareket halindedirler.

  28. Sayfa
  Göçebe ve çobanlık toplumlarını avcı ve toplayıcı toplumlardan ayıran özellikler nelerdir?Göçebe yaşam bu toplum insanlarını, diğer gruplarla karşı karşıya getirerek onların etkileşimlerini artırır. Bu da ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Diğer bir sonucu ise, gruplar arası çatışmanın artmasıdır. Bu toplumlarda nüfus artmaya, politik ve ekonomik kurumlar gelişmeye, toplumsal ve kültürel yapı da farklılaşmaya başlamıştır.Bizler de tarihsel olarak göçebe bir kültürün mirasçılarıyız.GÖÇEBE VE ÇOBANLIK TOPLUMLARI

  29. Sayfa
  Bahçıvan kültürü özelliği taşıyan bu toplumlar, geçimlerini çapa kullanılarak yapılan tarımla sağlarlar. Tarım öncesi toplumlarda küçük bir toprak parçası üzerinde ilkel tarım aletleriyle ve el ile yapılan tarım kültürü görülmektedir. Toprağı ve üzerindeki doğayı yakarak tarla elde ederler ve toprak bıkıncaya kadar üretimde bulunurlar ve sonra da aynı işi başka bir alanda yaparak yaşamlarını sürdürürler. Yaşam süreleri çevre faktörlerine bağlıdır. Avcı ve toplayıcıların aksine, bu toplumlar daha az göçebedir. Teknoloji hala sınırlı bir düzeydedir.TARIM ÖNCESİ TOPLUMLAR

  30. Sayfa
  Tarım öncesi toplumlarda belirli bir üretim artışı görüldüğünden, avcı ve toplayıcı toplumlara göre daha yeterlidirler. Verimlilik artışı, toplumsal bir artık yaratmıştır. Toplumsal artık terimi, bir grup insanın ürettiği bir ürünün bir taraftan kendi ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda tarım dışı işler yapan diğer insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretimi ifade eder. Artık ürünün doğuşunun sonucu olarak tarım toplumlarında bazı bireyler yönetim, askerlik ve dini liderlik gibi alanlarda uzmanlaşmaya başlamışlardır. Artan işbölümü, iktidar olgusundaki farklılaşmayla hiyerarşik bir toplumsal düzene yol açmıştır. Avcı ve toplayıcı toplumların bahçıvan toplumlara geçiş süreci binlerce yıl içinde gerçekleşmiştir.TARIM ÖNCESİ TOPLUMLAR

  31. Sayfa
  TARIM TOPLUMLARIYaklaşık 5000 yıl önce tarımın gelişimi, bu toplumlarda devrim niteliğinde değişimleri de beraberinde getirmiştir. Tarım toplumları geçimleri tarıma bağlı olan toplumlardır. Kara sabanın icadı ve gübre kullanımıyla toprağın verimliliği artırılmış, böylece tarım alanları genişlemiş, nüfus artmış ve mesleki farklılaşmalar belirginleşmeye başlamıştır. Nüfusun bir kısmının tarım dışı etkinliklerle uğraşması tarım toplumunda ihtisaslaşmış roller ortaya çıkarmıştır. Bireyler demir ustalığı, alet yapımı, hayvan yetiştirme ve inşaat gibi yeni ekonomik alanlarda roller edinmişlerdir. style.visibilityrstyle.visibility

  32. Sayfa
  Tarıma bağlılık, şehirlerin kurulmasını da hızlandırmıştır. Tarım toplumlarında toprağa sahip olan asiller sınıfı ile toprağa bağlı köle sınıfı belirginleşmiştir. Din de ayrı bir kurum olarak yerini almış, din adamları ve kilisenin gücü artmıştır. Ticaret gelişmiş, para alışverişlerde değişim aracı olarak yer almıştır. Tarım teknolojisi, verimli uzmanlaşma, bir toprak parçasına yerleşme ve ticaret şeklindeki dört faktör, ekonominin bir devrim niteliğindeki dönüşümünde anahtar unsurlar olmuştur. Tarım toplumları temelde toprağın işenmesi ile elde edilen tarımsal üretime dayanırlar. Bununla beraber, pulluk gibi teknolojik bir yeniliğin girişi ile çiftçiler üretimlerini büyük ölçüde artırmışlardır. Ayrıca bu sayede daha geniş toprak parçalarını, kuşaklar boyunca işlemek mümkün hale gelmiştir.TARIM TOPLUMLARI

  33. Sayfa
  Zamanla statü ve roller çoğalmış, nüfus artmış, şehirler ve yeni kurumlar ortaya çıkmış, sosyal sınıflar doğmuş, politik ve ekonomik eşitsizlikler toplumsal yapıda belirginleşmiş ve kültür farklılaşmıştır. Tarım toplumlarında teknoloji, insan ve hayvanların fiziki güçlerine dayanır. Ayrıca bahçıvanlık toplumlarından daha geniş bir işbölümü vardır. Örneğin balık ağlarının tamiratı veya nalbantlık gibi. İnsanlar yerleşik hayata geçtikçe, siyasal kurumlar daha da karmaşıklaşmış ve mülkiyet hakları kavramı artan bir önem kazanmıştır.TARIM TOPLUMLARI

  34. Sayfa
  Tarım toplumlarının zamanla gelişimi ve artık değerin çoğalmasıyla, heykeller, kamu binaları ve sanat ürünleri yaratmak mümkün hale gelmiş ve bunlar kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Günümüzde tarım toplumu olmak ekonomik ve toplumsal gelişme sürecinde geç kalmayı iade etmektedir. Bugün bizim toplumumuzun da hala büyük bir kısmı tarımsal alanlarda yaşamakta ve çalışmaktadır.TARIM TOPLUMLARI

  35. Sayfa
  ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR Endüstriyel toplumlar makinalaşmış insan emeğinin yerini makinanın aldığı toplumlardır. Endüstri Devrimi, bilimsel bilgilerin üretim teknolojisine uygulanması, yeni enerji kaynaklarının bulunması ve hayvan gücünün yerini bu tip enerji kaynaklarının alması süreçlerini içermektedir. Keşif ve icatlar da yeni keşiflere yol açarak, endüstri toplumlarını hızlı bir değişim temposuna çıkarmıştır. Endüstri çağı, “en çok değişen ve değiştiren çağ” olarak adlandırılmıştır.

  36. Sayfa
  Freyer’e göre, İngiltere’de endüstri toplumu altı dalga halinde gelişmiştir:Dokuma dalgasıDemir ve çelik dalgasıUlaştırma çağı dalgasıKimya çağı dalgasıElektirik endüstrisi dalgasıBenzin motorları çağı.Daha sonra bu dalgalara yedinci olarak atom çağını eklemek yoluna gitmiştir.Bu değişmeler sadece fabrikalarda, şehirlerde ve maden ocaklarında değil her yerde olmuştur. Endüstrileşmenin ekonomi, aile, eğitim ve bilim gibi toplumsal kurumlar üzerinde yaygın etkileri gözlenmiştir. Endüstrileşmenin bir diğer yaygın etkisi, sosyal eşitsizliği azaltmasıdır. ENDÜSTRİYEL TOPLUM

  37. Sayfa
  Endüstri toplumunun gelişi ile ortaya çıkan değişiklikleri ana başlıkları ile şu şekilde sıralayabiliriz:Endüstriyel üretim ön plana geçmiştir.Yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır.İşbölümü, uzmanlaşma ve standartlaşma artmıştır.Kentleşme ortaya çıkarken cemaat hayatı gerilemiştir.Sekülerleşme ve rasyonelleşme endüstri toplumunun alamet-i farikaları haline gelmiştir.Sermaye birikimi ve bürokratik örgütler artmıştır.ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR

  38. Sayfa
  Teknolojik gelişme ve modernleşme, endüstri toplumunun ortaya çıkışını hem etkilemiş, hem de sonuçlarından etkilenmiştir. Bir taraftan bireyleşme ve toplumsal farlılaşma artarken, diğer taraftan da kitle üretimi ve eğitimi benzeşmeyi artırmıştır. Endüstri toplumunun gelişimine paralel olarak, çoğulcu toplumlar ortaya çıkmıştır.ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR

  39. Sayfa
  İşgücünün vasıf düzeyi artmış, bilim başta çalışma hayatı olmak üzere toplumsal hayatın her alanına uygulanmıştır.Endüstri toplumları, aynı zamanda paranın ve çekirdek ailenin egemenliğinin arttığı toplumlardır.Endüstri öncesi toplumlarda statüler daha çok edinilmiş iken, endüstriyel toplumlarda kazanılmış statüler önem kazanmıştır. Toplumdaki sınıfların sayısı artarak, çoklu yapıda bir sınıf olgusu gelişmeye başlamıştır.ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR

  40. Sayfa
  Bilgi toplumu ya da enformasyon toplumu olarak da adlandırılan endüstri sonrası toplumlarda bilgi, ileri teknoloji ve hizmet sektörü ön plana çıkmıştır. Endüstriyel toplumlarda fabrika üretimi egemen iken, endüstri sonrası toplumlarda bilginin üretimi ya da aktarımı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Endüstri sonrası toplumda, üretim sürecindeki değişimler yanında, kültürel ve toplumsal boyutta köklü değişimler yaşanmaktadır.ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMLAR

  41. Sayfa
  Endüstri sonrası toplumların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:Ekonomik yapıda dönüşüm: Endüstriyel mal üretiminden hizmetlere yöneliş olmuştur. Yükselen yeni sınıflar: Hizmet sektörünün gelişmesiyle eğitim, idare ve büro işlerinin artışıyla da beyaz yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısında çok büyük artışlar ortaya çıkmıştır.Bilginin artan rolü: Bilgi, endüstri sonrası toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir. Enformasyon teknolojileri: Enformasyon teknolojisi enformasyon toplumunun doğuşunda büyük bir role sahiptir.ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMLAR

  42. Sayfa
  TÜRKİYETürkiye, bugün tarım, endüstri ve endüstri sonrası toplum aşamalarını bir arada yaşamaktadır.

Sosyal Statü Ve Roller Videoları

 • 7

  2 yıl önce
  Statüler ve Roller Konu Anlatım Videosu - Video Eğitim
 • 5

  2 yıl önce
  Toplumsal Rollerimiz
 • 4

  2 yıl önce
  statü ve rolün işlendiği küçük bir oyun..

Sosyal Statü Ve Roller Soru & Cevap

Sosyal Statü Ve Roller Ek Bilgileri

Kapak Resmi
Sosyal Statü ve Roller